السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة

48780A

عمود توازن خلفي

48780-22010
ر. س.232.92
Prod date: 19880819960808/1988-08/1996 Models: GX81,MX8#,RX81 QTY: 02
48710

ذراع تحكم خلفي

48710-22240
ر. س.271.80
Prod date: 19880819960808/1988-08/1996 Models: GX81,MX8#,RX81 QTY: 02
48730A

مقص تحت كرسيدا

48730-22020
ر. س.208.48
Prod date: 19880819960808/1988-08/1996 Models: GX81,MX8#,RX81 QTY: 02
48341

جلدة مطب خلفي

48341-22130
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 48341-22131
  ر. س.65.15
Prod date: 19880819960808/1988-08/1996 Models: GX81,LX80,MX8#,RX8# Replacements: 48341-22131 QTY: 02
9017912091

صامولة ذراع المساحات

90179-12091
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Production date: 20020820040808/2002-08/2004 Models: ACV36,MCV36 QTY: 02
48530

مساعد خلفي يسار

48530-29086
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19880819891108/1988-11/1989 Models: MX81,RX81 Replacements: 48530-29087 QTY: 01
9011912371

مسمار

90119-12371
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
9011914079

مسمار

90119-14079
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
48812

عامود توازن خلفي

48812-22190
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19900819930208/1990-02/1993 Models: GX81,MX81 QTY: 01
9017918016

مسمار

90179-18016
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
48832A

قاعدة جلدة عامود التوازن

48832-22040
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19880819960808/1988-08/1996 Models: GX81,MX8#,RX81 QTY: 02
9017918017

مسمار

90179-18017
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
48770A

ذراع تحكم خلفي علوي يمين

48770-22010
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19900219960802/1990-08/1996 Models: GX81,MX8#,RX81 QTY: 01
48231

ياي خلفي

48231-2A070
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19880919900809/1988-08/1990 Models: MX8#,RX81 Replacements: 48231-2A071 QTY: 02
42304

ركبة كفر خلفي يمين

42304-22010
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19900219921102/1990-11/1992 Models: GX81,MX8#,RX81 Replacements: 42304-22011 QTY: 01
9167380820

مسمار

91673-80820
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
9017912063

صامولة ذراع المساحات

90179-12063
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 90179-A0004
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Production date: 20020820040808/2002-08/2004 Models: ACV36,MCV36 QTY: 02
48790

ذراع تحكم خلفي علوي يسار

48790-22010
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19900219960802/1990-08/1996 Models: GX81,MX8#,RX81 QTY: 01
48231

SPRING, COIL, REAR

48231-2A140
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Prod date: 19880819900808/1988-08/1990 Models: MX81;RX81..V Replacements: 48231-2A141 QTY: 02